Verslag gesprek VHH met Woonbond en Ministerie van Binnenlandse Zaken

Okkie van der Vliet heet een ieder van harte welkom en is blij, dat hij de gelegenheid krijgt om de problematiek “van beschikbaarheid van betaalbare woningen in de Haarlemmermeer” bij de Overheid en Woonbond kenbaar te maken.

Erik Maassen zegt, dat hij graag wil weten waar de Huurdersorganisaties mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. Hij vraagt ook hoe het gaat met de prestatieafspraken, wat ging er goed, en wat ging er minder goed. Okkie van der Vliet  merkt op, dat ze plezierig van start zijn gegaan in 2015 met de prestatieafspraken. Men heeft een onafhankelijk bureau ( Fraey) ingehuurd om het proces te begeleiden. Bureau Fraey had al ervaring met soortgelijke overleggen. Ymere, Gemeente en VHH betalen een ieder ? van de kosten. In overleg is besloten om Woonzorg niet uit te nodigen, omdat zij niet veel woningen bezitten in Haarlemmermeer. Ymere bezit 96% van de sociale woningen in de Haarlemmermeer en zijn daarmee de belangrijkste corporatie om het beleid af te stemmen.

Voor deze unieke situatie waarbij voor het eerst in de corporatie geschiedenis huurders de kans krijgen invloed uit te oefenen op het gemeentelijk woningbeleid heeft de VHH zijn huurders draagvlak van bewonerscommissies uitgebreid met een digitaal Huurdersadviesraad panel. Hierdoor is een noodzakelijk snelle methode gecreëerd om met huurders te communiceren hetgeen ook goed is bevallen. Voor een snelle communicatie verlopen alle contacten met hen inzake vragen en enquêtes via e-mail. Er is tweemaal een voorlichtingsavond geweest, bij de 1e was Saskia Lieon van de Woonbond aanwezig, het betrof voorlichting en het doel van de Huurderadviesraad en de tweede betrof de voortgang. VHH weet zo wat er speelt en leeft in de Haarlemmermeer en voelt zich gesterkt door het klantenpanel. Het zijn deels de mensen van de Huurdersadviesraad zowel als van de bewonerscommies die naar de voorlichtingsavonden komen.

De onderhandelingen betroffen de totstandkoming van een Raamovereenkomst welke een periode van 5 jaar beslaat t.w. 2016 t/m 2020 en alsmede de Prestatie afspraken voor 2016 welke jaarlijks in overleg moeten worden bepaald. De belangrijkste onderwerpen zijn de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de woningen. De randvoorwaarden voor de beschikbaarheid vormt de mutaties van de vrijkomende woningen.  Een lastig onderwerp is de woningtoewijzing aan statushouders en  urgentie gevallen. Hiervoor is aan de Huurdersadviesraad om advies gevraagd. Er is afgesproken, dat 50% aan deze groep wordt toegewezen en minimaal 50% aan de regulier woningzoekenden. Over de betaalbaarheid wordt gezamenlijk binnen de Samenwerkende Huurders Ymere (SHY) onderhandeld met de directie en resulteert in verhogingen ver onder het maximale toegestane percentage.

VHH wil graag speciale aandacht van het Ministerie t.a.v. de beschikbaarheid van woningen in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente heeft hier ook problemen mee. Dit zult u terugvinden in de Raamovereenkomst 2016-2020. De gemeente Haarlemmermeer is de meest economische motor van Nederland. Ymere heeft destijds derivaten aangekocht om daarmee een financieringsstroom te beheersen. WSW heeft nu bepaald voor 2018, dat eerst de schulden moeten worden afbetaald, maar de derivaten (een hoofdmoot) betreffen langlopende contracten, terwijl Ymere ruim voldoet aan de door de AW gestelde kengetallen. Andere gemeenten hebben bovendien een aantal corporaties, dus als de een het niet kan realiseren, kan de ander dat wel, terwijl Haarlemmermeer afhankelijk is van Ymere. Haarlemmermeer wordt dus eigenlijk gestraft door de maatregel van WSW. Terwijl Ymere toch voldoende solvabiliteit heeft.

Er is gesproken over uitbreidingswijken in het planmatig overzicht van Ymere. Nieuw- Vennep aan de Westkant, Hoofddorp een stuk van het industrieterrein De President en de Zuidrand. Er is geen enkele corporatie in de Haarlemmermeer die dat op kan pakken. Vroeger had je Vinex locaties, uitbreidingsplannen met behulp van de gemeente, Provincie en Rijk vastgelegd. Planmatige ontwikkelingen, daar konden particulieren hun initiatief kwijt en daar kwam een betere groei uit. En dat missen we nu.

De gemeente heeft de banden met Eigen Haard aangetrokken. Eigen Haard probeert hier wat meer te gaan bouwen. Ymere heeft 12000 sociale woningen in zijn bezit en Eigen Haard wil in de komende jaren circa 500 woningen realiseren. 12.000 sociale woningen van Ymere op een totaal van 60.000 woningen in Haarlemmermeer, dat is slechts 20% sociaal, terwijl voor nieuwbouw uit wordt gegaan van 30% sociale woning bouw. Het lijkt dat we de bodem hebben bereikt! Dan zijn er ook nog de scheefwoners. Het tekort aan woningen wordt  onderkend door zowel Ymere als de gemeente.

VHH zou heel graag een verruiming van de financiën tegemoet zien. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor de Haarlemmermeer, gezien de economische verwachtingen en ontwikkelingen. Dit vind je ook terug in het voorwoord van de Raamovereenkomst die de aanwezigen hebben ontvangen.

Vorig jaar augustus heeft VHH een gesprek gehad i.v.m. de invloed vanuit het SHY op de corporatie. Daaruit kwam dat er ongeveer 110 miljoen ruimte was om te investeren in nieuwbouw of renovaties of een stukje ruimte hebben in het beheersbaar houden van huurwoningen. Uiteindelijk hebben we toch meer gekozen voor de huurmatiging. Er worden momenteel wel wat woningen gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. Er zijn ook wat nieuwbouw projecten die worden uitgevoerd. Maar hoe kan VHH onderhandelen en hoe kan je de discussie aangaan met de corporatie waaraan dit wordt besteed. Dat is een discussie in de SHY, waar ook Almere, Amsterdam, Weesp etc. aan tafel zitten. In Amsterdam zijn wel meerdere corporaties. De economie gaat groeit en vanuit dit standpunt kan men corporaties uit het hele land aantrekken om in de Haarlemmermeer te gaan bouwen. Een goed bouwplan ontwikkelen kost ongeveer 10 jaar.

In de Stichtingsraad zijn er suggesties naar voren gekomen. Onder meer: een eigen corporatie beginnen. Een CO-Makerschap van corporaties, zoals Ymere nu doet met Eigen Haard, maar dit is mondjesmaat. Ymere zelf en Bouwfonds hebben heel veel grond in de Haarlemmermeer. Er is al diverse malen gepraat over een lagere grondprijs.

Op grond van solvabiliteit kan Ymere zo gaan bouwen. Maar dit is niet toegestaan, want Ymere moet eerst de schuld afbouwen, echter de derivaten kan je niet versneld aflossen en toch wil men dat Ymere een liquiditeitsbuffer opbouwt. Ymere loopt ook op tegen het Waarborgfonds. Ymere is erg groot en heeft teveel leningen uitstaan bij het WSW. Zij mogen niet verder groeien anders lopen ze een te groot risico.

De Raamovereenkomst afspraken voor 2016-2020 zijn gemaakt. Men is nu begonnen met de Prestatieafspraken jaarschijf 2018. Er wordt nu sterk verminderd op liberalisering en verkoop van de sociale -huurwoningen. De huurbeheersing gaat ook goed. Ook de doorstroming probeert men met de regelingen van Groot naar Beter en passend toewijzingsbeleid te stimuleren. Het liefste voor dezelfde prijs, inclusief eventuele servicekosten. De woning komt dan vrij voor een groter gezin.

De huurdersadviesraad is goed bevallen. Hoe houden we dit levendig, welke onderwerpen kan je aan de huurders vragen. Met de prestatie afspraken verslag 2016 willen wij de huurdersadviesraad informeren. De huurdersadviesraad maakt VHH sterker, je praat toch namens de achterban. VHH wil ook aandacht voor het zelfstandig blijven wonen voor ouderen. Daar moet aandacht voor zijn en gesignaleerd worden.

VHH bedankt het BKZ en de Woonbond voor hun aanwezigheid.